Supercell logo
Brawl Stars — 2 wrz 2023

Wyzwanie Tik Tok Hiperdoładowanie

WYZWANIE HIPERDOŁADOWANIE w grze Brawl Stars – Oficjalne wytyczne i zasady

WYZWANIE HIPERDOŁADOWANIE w grze Brawl Stars (dalej pod nazwą „Wyzwanie”) podlega niniejszym Oficjalnym wytycznym i zasadom (dalej pod nazwą „Wytyczne i zasady”), które są wiążące w sprawach odnoszących się do Wyzwania, o ile nie określono inaczej. Udział w Wyzwaniu jest bezpłatny i żadne zakupy nie są wymagane, aby w nim uczestniczyć lub wygrać. Wyzwanie jest organizowane przez firmę Supercell Oy (dalej pod nazwą „Supercell”). Wyzwanie nie jest sponsorowane, reklamowane ani administrowane przez serwis TikTok ani żadną inną platformę społecznościową.

Kto może wziąć udział?

Z wyjątkiem przypadków określonych w tym punkcie w Wyzwaniu mogą wziąć osoby z całego świata, które mają ukończone co najmniej 13 lat i mieszkają w kraju, w którym można pobrać grę Brawl Stars i grać w nią za pośrednictwem oficjalnych kanałów firmy Supercell (dalej pod nazwą „Uczestnik”). Jeśli Uczestnik nie ukończył 18 lat lub nie jest osobą pełnoletnią w rozumieniu przepisów obowiązujących w jego kraju zamieszkania (dalej pod nazwą „Osoba niepełnoletnia”), musi uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Wyzwaniu.

Jak wziąć udział?

W Wyzwaniu akceptowane są tylko zgłoszenia opublikowane w serwisie TikTok. Kwalifikujący się Uczestnicy (zgodnie z poniższą definicją) mogą wziąć udział w Wyzwaniu, tworząc materiał wideo, który przedstawia, co „hiperdoładowuje” Uczestnika w grze lub poza nią (dalej pod nazwą „Zgłoszenie”) i publikując go na TikToku z hasztagami #brawlstars i #hypercharge. Zgłoszenie musi być oznaczone oboma hasztagami i widoczne publicznie oraz publicznie dostępne do wyszukania przed końcem Okresu wyzwania (zgodnie z poniższą definicją).

Jeśli Uczestnik nie ma konta w serwisie TikTok, może je założyć bezpłatnie. Zastosowanie mają wszystkie (w zależności od przypadku) warunki serwisu TikTok. Konto Uczestnika w serwisie TikTok musi być „publiczne”, aby Zgłoszenie było widoczne dla firmy Supercell, ale Uczestnik może w dowolnym momencie po zakończeniu Okresu wyzwania ponownie zmienić ustawienia konta na „prywatne”.

W jakim okresie Wyzwanie jest dostępne?

Wyzwanie rozpoczyna się 2 września 2023 r. o godzinie 00:00 czasu wschodnioeuropejskiego letniego (EEST) i kończy się 15 września 2023 r. o godzinie 23:59 EEST (dalej pod nazwą „Okres wyzwania”). Zgłoszenia muszą wpłynąć w trakcie Okresu wyzwania, aby Uczestnik był uprawniony do wygrania. Biorąc udział w Wyzwaniu, każdy Uczestnik (a jeśli jest Osobą niepełnoletnią, jego rodzic lub opiekun prawny) zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych Wytycznych i zasad oraz stosowania się do decyzji sędziów i/lub firmy Supercell.

W jaki sposób wybierani są zwycięzcy i jakie są nagrody?

Na koniec Okresu wyzwania firma Supercell wybierze według własnego uznania dziesięć (10) Zgłoszeń, a zwycięzcy otrzymają wszystkie pakiety kolekcjonera z hiperdoładowaniem dostępne w grze Brawl Stars w momencie trwania Wyzwania (każdy z nich pod nazwą „Nagroda hiperdoładowanie”). Dodatkowo Uczestnik, którego zgłoszenie będzie miało w sumie najwięcej wyświetleń na TikToku, otrzyma Nagrodę hiperdoładowanie oraz wyjazd na finał światowy rozgrywek Brawl Stars 2024 w Szwecji dla Uczestnika i gościa (dalej pod nazwą „Nagroda specjalna”). Wyjazd obejmuje przeloty, zakwaterowanie w hotelu (pokój jednoosobowy) i bilety na wydarzenie dla Uczestnika i gościa. Jeśli Uczestnik z największą łączną liczbą wyświetleń jest Osobą niepełnoletnią, jego rodzic lub opiekun prawny musi być wspomnianym gościem. Po otrzymaniu formalnego powiadomienia od firmy Supercell zwycięzcy będą mieć siedemdziesiąt dwie (72) godziny od daty wysłania takiego powiadomienia, aby na nie odpowiedzieć i podać wszystkie informacje lub materiały wymagane przez firmę Supercell.

W celu uniknięcia wątpliwości – ani Nagroda hiperdoładowanie ani Nagroda specjalna nie mogą zostać wymienione na inną nagrodę lub gotówkę.  Jeśli z Uczestnikiem nie będzie można się skontaktować lub z jakiegoś powodu nie zaakceptuje albo nie odbierze nagrody, firma Supercell zastrzega sobie prawo do wybrania według swojego uznania innego zwycięzcy spośród pozostałych Zgłoszeń.

Co może, a co nie może się znaleźć w Zgłoszeniu?

  • Zgłoszenia mogą zawierać jedynie oryginalną zawartość utworzoną przez osobę, która przesyła Zgłoszenie. Uczestnicy nie mogą kopiować ani w inny sposób plagiatować Zgłoszeń z jakichkolwiek źródeł, Zgłoszenia nie mogą zawierać materiałów stron trzecich chronionych prawem autorskim lub materiałów ilustracyjnych bez zgody właściciela praw autorskich. Biorąc udział w Wyzwaniu, każdy Uczestnik (a w przypadku Osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny każdego Uczestnika) gwarantuje, że Zgłoszenie Uczestnika nie narusza praw żadnej strony trzeciej oraz że Uczestnik uzyskał wszelkie niezbędne prawa.

  • Firma Supercell może zdyskwalifikować Zgłoszenie, jeśli według swojego uznania stwierdzi, że potencjalnie narusza ono prawa autorskie lub może je naruszyć w przyszłości.

  • Zgłoszenia nie mogą stanowić osobistych ataków skierowanych przeciw innym.

  • Zgłoszenia nie mogą zawierać materiałów przedstawiających nagość, okrucieństwo wobec zwierząt, alkohol, papierosy, narkotyki, pornografię, broń, zakłady lub hazard, jakąkolwiek firmę, produkty lub usługi związane z elementami wymienionymi powyżej ani żadnych innych treści, które firma Supercell według własnego uznania oceni jako obraźliwe lub nieprzyzwoite.  Zgłoszenia muszą być zgodne z Zasadami treści tworzonych przez fanów firmy Supercell.

  • Firma Supercell zastrzega sobie prawo do wykluczenia każdego Zgłoszenia, które według swojego uznania uzna za niespełniające wytycznych lub za naruszające niniejsze Wytyczne i zasady w inny sposób oraz do skasowania albo usunięcia w inny sposób każdego takiego Zgłoszenia z każdej lokalizacji, którą kontroluje.

W jaki sposób Zgłoszenia będą udostępniane i wykorzystywane?

Informacje podane przez Uczestnika zostaną wykorzystane tylko zgodnie z polityką prywatności firmy Supercell, którą można znaleźć pod adresem: https://supercell.com/en/privacy-policy/.

Warunkiem uczestnictwa w Wyzwaniu jest przyznanie przez Uczestnika firmie Supercell niewyłącznej, bezterminowej, nieodwołalnej, obowiązującej na całym świecie, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu i wolnej od opłat licencji na wykorzystywanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przygotowywanie dzieł pochodnych, dystrybuowanie, wykonywanie i wyświetlanie Zgłoszenia w dowolnym i każdym medium na całym świecie i w dowolnym celu wybranym przez firmę Supercell. Uczestnicy nie otrzymają oddzielnej rekompensaty za Zgłoszenia ani za przyznanie firmie Supercell jakiegokolwiek z tych praw. Chociaż firma Supercell zamierza publikować Zgłoszenie w formie, w jakiej zostało oryginalnie zamieszczone, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Zgłoszenie może zostać zmienione w stosunku do oryginalnej formy oraz że firma Supercell zastrzega sobie prawo do modyfikowania Zgłoszeń według swojego uznania.

Do celów reklamowych firma Supercell ma prawo wykorzystywać imię i nazwisko i/lub identyfikator konta Uczestnika przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu Wyzwania w dowolnym medium bez wynagrodzenia lub wcześniejszej kontroli. W dowolnym czasie przed rozpoczęciem, w trakcie lub po zakończeniu Okresu wyzwania firma Supercell może opublikować lub dystrybuować jedno lub więcej Zgłoszeń, imię i nazwisko twórcy oraz informacje profilowe w Internecie (w tym między innymi na stronach serwisów Instagram i TikTok, w kanałach serwisu YouTube i w witrynach internetowych stron trzecich) jedynie w celach reklamowych i rozrywkowych.

Udostępnienia takich Zgłoszeń na platformie nie oznacza, że są to Zgłoszenia zwycięskie. Uczestnik (a w stosownych przypadkach jego rodzice lub opiekunowie prawni w przypadku Osób niepełnoletnich) musi mieć świadomość, że użytkownicy takich stron mogą udostępniać, komentować i/lub repostować Zgłoszenia Uczestników. Firma Supercell w miarę możliwości postara się spełnić żądanie Uczestnika dotyczące usunięcia Zgłoszenia z rozpatrywania. Jednakże firma Supercell nie ponosi odpowiedzialności za repostowanie Zgłoszeń przez strony trzecie.

Jakie są inne warunki dołączenia do Wyzwania?

Uczestnicząc w Wyzwaniu, Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać niniejszych Wytycznych i zasad oraz stosować się do decyzji firmy Supercell. Uczestnik nie może brać udziału w Wyzwaniu, wykorzystując wiele tożsamości. Dowolna część Wyzwania może zostać anulowana, zawieszona i/lub zmodyfikowana w całości lub części, jeśli firma Supercell uzna, że jakiekolwiek okoliczności pozostające poza jej kontrolą ograniczają prawidłowe funkcjonowanie Wyzwania.

Firma Supercell może zdyskwalifikować każdą osobę, jeśli odkryje, że próbuje ona manipulować procesem brania udziału w Wyzwaniu lub jego działaniem, łamiącą niniejsze Wytyczne i zasady, zachowującą się w sposób niesportowy lub zakłócający albo próbującą zakłócać uczciwe działanie Wyzwania lub gdy przeszkadza, znęca się, straszy albo prześladuje innych.

Każda próba rozmyślnego celowego zakłócenia lub uniemożliwienia poprawnego działania Wyzwania może stanowić naruszenie przepisów prawa karnego lub cywilnego i będzie skutkować dyskwalifikacją z udziału w Wyzwaniu. W przypadku wykrycia takiej próby firma Supercell zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowań w najszerszym wymiarze dozwolonym przez prawo.

W jaki sposób rozwiązywane są spory?

Spory dotyczące niniejszych Oficjalnych zasad i/lub Wyzwania podlegają przepisom prawa obowiązującego w Finlandii. Decyzje firmy Supercell są wiążące i ostateczne. Żadna osoba występująca z roszczeniem w jakimkolwiek sporze obejmującym firmę Supercell nie będzie upoważniona do żądania lub uzyskania odszkodowania za pośrednie, domniemane, przypadkowe lub wynikowe szkody.

Każdy zwycięzca zgadza się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności firmę Supercell, serwis TikTok, każdego z odnośnych członków władz danej spółki, członków zarządu, pracowników, przedstawicieli i agentów z tytułu wszelkich roszczeń i kosztów wynikających, bezpośrednio lub pośrednio, z uczestnictwa w każdej aktywności związanej z Kampanią lub uczestnictwa w Kampanii.

Jeśli firma Supercell nie będzie mogła kontynuować Wyzwania w wyniku jakiegokolwiek zdarzenia poza jej kontrolą, w tym między innymi z powodu pożaru, awarii zasilania, strajku, wojny, sporu cywilnego lub działania rządu (w tym obejmującego nowe przepisy lub regulacje) albo braku działania, firma Supercell zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania, zawieszenia lub zakończenia Wyzwania. Jeśli jakaś część niniejszych Wytycznych i zasad zostanie uznana za nieważną lub niemożliwą do wyegzekwowania, nie wpłynie ona na ważność lub możliwość egzekwowania żadnych innych postanowień. Jeśli zasada zostanie uznana za nieważną lub niemożliwą do wyegzekwowania, niniejsze Wytyczne i zasady nadal pozostają w mocy. Brak możliwości wyegzekwowania jakiegoś warunku przez firmę Supercell nie stanowi przypadku zrzeczenia się tego warunku.

Dziękujemy i życzymy miłej zabawy podczas tworzenia!